ขั้นตอนการเปิดดอกเห็ด


ขั้นตอนการเปิดดอกเห็ด

โดยปกติหลังจากเปิดดอก เห็ดจะเริ่มออกดอกภายในระยะเวลา 5-7 วัน

ขั้นตอนแรก 

เปิดฝาก้อนเห็ดออก แล้วใช้ด้ามช้อน ที่ทำความสะอาดด้วยแอลกออล์แล้วเกือบ 70% แคะเมล็ดข้าวฟ่างที่ติดอยู่บริเวณปากก้อนเห็ดออกให้หมด โดยไม่ต้องเอาคอขวดของก้อนเห็ดออก เพื่อบังคับให้เห็ดออกบริเวณปากขวดเท่านั้น เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลและการเก็บดอกเห็ดได้ง่าย

ขั้นตอนที่สอง

ควรวางก้อนเห็ดในลักษณะแนวนอนไม่ควรตั้งก้อนเห็ดเพราะน้ำอาจเข้าไปบริเวณปากขวดได้ จะทำให้ก้อนเห็ดเกิดเชื้อราและเน่าเสียได้ง่าย

ขั้นตอนที่สาม

ควรรดน้ำอย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้ง โดยรดผ่านหน้าก้อนเห็ดเพื่อให้ก้อนเห็ดเย็น โดยเฉพาะช่วงที่มีอากาศร้อนควรรดน้ำบ่อยๆ เพื่อรักษาอุณหภูมิและความชื้นในโรงเพาะเห็ดให้ได้ตามกำหนด ให้อยู่ในอุณภูมิไม่เกิน 28-32 องศา

ขั้นตอนที่สี่

ควรเก็บกักความชื้นให้มากๆ ภายในโรงเพาะก้อนเห็ด โดยอาศัยการคลุมด้วยสแลนสีฟ้าหนาๆ เพื่อกันแสงสว่างและความร้อนที่จะเข้ามาในโรงเพาะก้อนเห็ด

ขั้นตอนที่ห้า

ในกรณีที่ทำโรงเพาะเห็ดในห้องน้ำ ให้หาภาชนะที่ไม่ใช่แล้ว เช่น โอ่ง กาละมังพลาสติก ตะกร้า สำหรับวางก้อนเชื้อเห็ด แล้วคอยควบคุมดูแลความชื้นในก้อนเห็ด ด้วยการนำเอาผ้าชุบน้ำหมาดๆไม่ต้องเปียกชุ่มมาก คลุมบริเวณก้อนเห็ดและปากขวดให้หมด และรดน้ำโดยสังเกตุจากความชื้นในบริเวณนั้น อย่าให้โดนแสงแดด